Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Inleiding

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “wij” vorm. Waar ‘wij’ of ‘ons staat, wordt het bedrijf Lotte Egbers bedoeld.

Lotte Egbers

Dordrecht

Kamer van Koophandel nummer: 69520933

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, aanvullende en vervolgopdrachten tussen Lotte Egbers als opdrachtnemer en de klant als opdrachtgever.

 

Artikel 3. Offertes

Offertes zijn vrijblijvend. Prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Offertes zijn gebaseerd op de beschikbare informatie die bij ons bekend is.

 

Artikel 4. Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

  • Je je aanmeldt bij Lotte Egbers voor een (online)training of (online) mentoring via de website, e-mail, Zoom, telefonisch of schriftelijk.
  • Een door Lotte Egbers schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard.
  • Je een (digitaal) product aanschaft via de website van Lotte Egbers.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Wij delen onze kennis, ervaring en tools naar beste inzicht, eer en geweten. Met ons gesloten overeenkomsten leiden voor ons tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting . Ons aanbod is geenszins vervanging van reguliere zorg, medicatie of therapie. Wel zullen we ons naar beste weten inspannen zodat jij de juiste handvaten hebt om het beste uit onze diensten en producten te halen. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van het pakket / product / dienst dat je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website bij het aanbod.

 

Artikel 6. Annulering

Wanneer een factuur wordt gestuurd, dien je deze uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Annulering zonder opgaaf van reden kan kosteloos binnen de bedenktijd van 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 7. Betaling

Diensten en producten dienen vooraf betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Als bij aanvang van een (online) training, (online) mentoring of andere overdrachtsvorm nog niet is betaald, kunnen we je deelname weigeren. Bij facturering achteraf ontvangen we je betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum. Als betaling uitblijft kunnen we een beroep doen op een incassobureau. Je dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die we redelijkerwijs moeten maken als betaling uitblijft. Door het betalen van de gehele of een gedeelte van de factuur verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

 

Artikel 8. Vervanging of verzetten

Als we door ziekte of overmacht geen (online)training of (online) mentoring kunnen geven, staat het ons vrij een vervanger in te schakelen of de training of mentoring in overleg te verplaatsen naar een andere datum. Bij onvoldoende deelname kan een trainings- of cursus datum verzet worden.

 

Artikel 9. Overdraagbaarheid

Door jou aangeschafte producten of deelname aan (online) trainingen en (online) mentoring zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 10. Voorwaarden van deelname

Tijdens een (online)training of (online) mentoring dien je je te houden aan de huisregels, procedures, instructies en aanwijzingen die je van ons krijgt. Indien je je hier niet aan houdt of op enige wijze de plezierige deelname van andere deelnemers belemmert, dan kunnen we je uitsluiten van verdere deelname en behouden we het recht om je verdere toegang te ontzeggen. Dit geeft je geen recht op restitutie van de factuur.

 

Artikel 11. Fotograferen en filmen

Tijdens (online)trainingen of (online)mentoring kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor promotie- of instructiedoeleinden. Geef indien van toepassing aan wanneer je niet (herkenbaar) gefotografeerd of gefilmd wenst te worden.

 

Artikel 12. Programma

We behouden ons het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen wanneer we dat noodzakelijk achten.

 

Artikel 13. Gezondheid en veiligheid

Onze producten en diensten zijn bedoeld ter ondersteuning en facilitering van persoonlijke en spirituele ontwikkeling, en vervangen niet de diensten en/of behandeling van een arts, psycholoog, psychiater, of medicatie. Indien je onder behandeling bent van een arts of andere hulpverlener, is het jouw verantwoordelijkheid om deze in kennis te stellen en te overleggen over het volgen of afnemen van onze diensten. Voor de gevolgen van stopzetting van behandeling of medicatie zijn wij niet aansprakelijk.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is elke aansprakelijkheid van Lotte Egbers beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de opdrachtovereenkomst door Lotte Egbers aan de opdrachtgever is gefactureerd (incl. BTW) in de afgelopen drie maanden, met een maximum van €1.000. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart Lotte Egbers voor aanspraken van derden en andere schade die Lotte Egbers in verband met de opdracht lijdt. Elke vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met aansprakelijkheid van Lotte Egbers daarvoor.

 

Artikel 15. Klachten

Mocht je ontevreden zijn over onze producten of diensten, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door ons een mail te sturen. We ontvangen van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen. Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma-onderdeel aan ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 16 Intellectueel eigendom

Het materiaal dat gebruikt wordt in (online) trainingen, mentoring of programma’s, zoals werkboeken, hand-outs, templates en dergelijke, hebben we zelf ontwikkeld; het intellectuele eigendom ligt dus bij ons. De materialen die verstrekt worden zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden vermenigvuldigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lotte Egbers. Teksten in nieuwsbrieven, e-books en op de website mogen niet worden verspreid of vermenigvuldigd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

 

Artikel 17. Geheimhouding

Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk om met je persoonlijke en/of bedrijfsgegevens. We nemen jouw privacy serieus en gebruiken je persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. We houden ons aan de wettelijke regels rondom de bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 18. Overig

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ons overeengekomen zijn. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 19. Geschillen

Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen eventueel voorleggen aan de bevoegde rechter – van de rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden

We zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. We zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen. Bezwaren tegen eventuele wijzigingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk aan Lotte Egbers te worden doorgegeven, waarna ze geacht worden te zijn geaccepteerd.